Nederland heeft ambitieuze doelstellingen voor het realiseren van de opwekking van duurzame energie. De bouw van windparken op zee speelt daarin een belangrijke rol. Tot 2030 is 11,5 gigawatt aan te bouwen windparken afgesproken. En mogelijk zal een nieuw kabinet die ambitie verhogen. De bouw van windparken op zee vergt naast een goede ruimtelijke inpassing ook een goede inpassing binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. Om de impact op trekvogels tot een minimum te beperken, wordt in het project “Start-Stop” een voorspellingssysteem en protocol ontwikkeld waarmee de turbines bij grote vogeltrek stil kunnen worden gezet. Dat stilzetten van windparken doe je niet zomaar. Dat heeft invloed op de energievoorziening van Nederland. Om problemen op het elektriciteitsnet te voorkomen is het van belang dat we 2 dagen van tevoren weten of de turbines moeten worden uitgeschakeld. Dan kunnen andere bronnen van energie op tijd worden ingeschakeld. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) de vogeltrek voor een computermodel dat die trek 48 uur van tevoren kan voorspellen. Daarenboven maken wij met alle betrokken overheden en stakeholders een protocol om de afkondiging van een stop-situatie gecoördineerd en goed gecommuniceerd uit te voeren. Het project heeft een uitermate innovatief karakter door het voorspellingselement, de data-inwinning en het datamanagement, plus de schaalgrootte waarop dit wordt toegepast. De huidige projectleider heeft een mooie andere uitdaging gevonden en gaat vanaf januari 2022 weg. Wij zoeken iemand die het leuk en aansprekend vindt om samen met 5 door de inhoud gedreven en enthousiaste collega’s het start-stop systeem in de praktijk te implementeren. Waarbij jij als meewerkend projectleider sturing geeft aan: 1. algehele projectbeheersing (planning, risico’s en financiën); 2. de voorbereidingen voor de implementatie per begin 2023; 3. de feitelijke werking van het systeem in praktijk vanaf 2023 en het dagelijkse beheer ervan; 4. het zorgen voor een proces met alle interne en externe betrokkenen waarbij we het systeem de komende jaren kunnen blijven verbeteren en actualiseren. Wij zoeken een projectleider Start-Stop die met inhoudelijke ondersteuning van de teamleden de volgende werkzaamheden oppakt: • De strategische koers van het project en het team bepalen; • Sturing geven aan stakeholder management; • Organiseren en voorzitten interne en externe overleggen en zorgen voor voortgang; • Op projectmanagementniveau samen met de projectbeheerser de planning, financiële continuïteit en risico’s beheersen en binnen het team uitrollen; • Samen met de trekkers van het model en het protocol opvolging geven aan issues voor de implementatie; • In samenwerking met WVL de vraagbundeling voor sensoren en data aansturen; • Onderbouwen van de behoeftestelling bij CIV inbrengen voor de veldbezoeken voor validatie en verder onderzoek; • Afstemming met samenwerkings- en raakvlakprojecten binnen en buiten RWS borgen en onderhouden; • Het doen van voorstellen voor een beheerorganisatie voor de dagelijkse werking van het model en het protocol; • Verzorgen van adviezen en annotaties voor de dienstleiding en het programmamanagement van windenergie op zee en de verantwoording bij de T-momenten; • Afspraken vastleggen, controleren en laten uitvoeren m.b.t. de projectonderdelen. INSCHRIJVING GESLOTEN [gravityform id="6" title="true" description="true"]