De beoogde projectmanager geeft leiding aan het team dat belast is met implementatie van de migratie van Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), de benodigde tests en acceptatie. Alles in nauw overleg met de lijnorganisatie die twee wekelijks bijeenkomt in stuurgroepverband onder leiding van de directeur Uitvoering. Daarin wordt ook de rapportage besproken en verantwoording afgelegd. Binnen de scope van de technische transitie vallen de volgende onderdelen: • Technisch inrichten van een Informatieknooppunt (IKP) binnen de 4V-omgeving zodat Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) voldoet aan de beveiligingseisen van RvIG en het beheer van dit IKP kan worden uitgevoerd door de eigen organisatie. • Technische migratie van beslisregels zoals vastgelegd in ETL scripts, PostgreSQL query’s en (historische) data van ICTU naar RvIG, zodat het IKP bij RvIG technisch hetzelfde functioneert als het huidige IKP zoals bij ICTU. • Technisch inrichten van de mogelijkheid voor uitwisseling van data tussen het IKP en haar ketenpartners zodat het IKP-risicosignalen kan ontvangen van de signaalleveranciers en deze kan verstrekken aan de gemeenten (via de Web Applicatie van LAA, genaamd WALAA). Taken: • Afstemmen van de acceptatiecriteria en het acceptatieproces met de ontvangende lijnafdelingen en DICTU. • Plannen van testactiviteiten aansluitend op de belangrijkste mijlpalen in de overall planning van LAA-beheeromgeving. • Bijdragen aan het op peil brengen van de kennis van de nieuwe stelselvoorziening binnen de DICTU-beheerorganisatie en RvIG zelf. • Goed contact met ICTU en DICTU voor migratie, de lijnorganisatie van RvIG, voor de inbedding en betrokken adviseurs, rapporteren aan stuurgroep risicosignalering, bewaken planning en aansturing team.· In de rol van (agile) projectmanager zorgdragen voor test, acceptatie en in beheer name van de nieuwe infrastructuurvoorzieningen en gemigreerde applicaties van LAA. Werkzaamheden op het gebied van: • beheeromgeving van RvIG van LAA i.h.b. en DICTU voor de migratie • Migratie van applicaties • Methoden / Frameworks: Programma-/Projectmanagement • Agile Safe • Prince2 en Agile projectmanagement • Cloudinfrastructuur concept • Projectmanagement en Agile tooling • Jira / Confluence • MSProject of vergelijkbare planningtools Eisen: • Kandidaat beschikt over minimaal WO denk en werkniveau aantoonbaar met een afgeronde WO opleiding en/of 5 jaar werkervaring in de rol van Project/Product en/of implementatie manager • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met definitie, ontwerp, bouw en levering van stelselapplicatie in infraplantvormen • Kandidaat heeft ervaring met het werken in een multi venor IT outsourcing binnen het overheidsdomein • Kandidaat is in bezit van volgende certificaten: Programma-/projectmanager en Agile & SAFe en heeft aantoonbare ervaring met deze onderdelen • Kandidaat heeft ervaring met het werken als Project-Productmanager in een Agile & SAFe omgeving en met de realisatie van infra in het algemeen en specifiek infra in de Cloud Wensen • Mate van ervaring met realiseren, inrichten en opleveren van een infraplatform op basis (ansible ) scripting • Mate van ervaring als Projectmanager met het toepassen van Agile methodieken bij realisatie • Mate van ervaring als Product manager binnen een Agile SAFe omgeving • Mate van ervaring met het werken binnen politiek/bestuurlijke complexe (meerdere stakeholders) omgevingen • Mate waarin de kandidaat beschikt over de volgende competenties en vaardigheden: • Communicatieve vaardigheden • Flexibele instelling • Daadkrachtig • Geen 9-5 (Dit dienst middels concrete voorbeelden duidelijk te blijven uit de aanbieding, de motivatie en of tijdens soll gesprek) Landelijke Aanpak Adreskwaliteit De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een data-gedreven-risicogerichte aanpak om de adreskwaliteit in de BRP te verbeteren. Op basis van risicoprofielen worden adressen geselecteerd welke worden verstrekt aan gemeenten. De gemeente onderzoekt vervolgens of de feitelijke situatie ter plekke overeenkomt met de BRP-registratie. Daar waar nodig wordt de BRP hersteld. LAA is ontwikkeld door ICTU, een project- en ontwikkelorganisatie die overheden helpt bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT. Besloten is om LAA als kwaliteitsinstrument structureel in te bedden bij BZK. LAA wordt hiervoor overgedragen van ICTU naar RvIG. In 2019 is de verantwoordelijkheid voor de aansturing van LAA, het accountmanagement voor gemeenten en afnemers, de expertise op het gebied van adresonderzoeken, communicatie en (een gedeelte) van de juridische advisering reeds overgedragen. Wat nog resteert is de overdracht van de gegevensverwerking en daaraan gerelateerde taken. Voor de overdracht van de gegevensverwerking dient de BRP-wet te worden aangepast zodat de Minister BZK deze taak mag uitvoeren. De kernwaarden van de democratie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) zorgt ervoor dat die gewaarborgd zijn. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven kan bereiken. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.' De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het Burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelsel van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit werk voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties en koepelorganisaties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een data-gedreven-risicogerichte aanpak om de adreskwaliteit in de BRP te verbeteren. Op basis van risicoprofielen worden adressen geselecteerd welke worden verstrekt aan gemeenten. De gemeente onderzoekt vervolgens of de feitelijke situatie ter plekke overeenkomt met de BRP-registratie. Daar waar nodig wordt de BRP hersteld. LAA is ontwikkeld door ICTU, een project- en ontwikkelorganisatie die overheden helpt bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT. Besloten is om LAA als kwaliteitsinstrument structureel in te bedden bij BZK. LAA wordt hiervoor overgedragen van ICTU naar RvIG. In 2019 is Dde verantwoordelijkheid voor de aansturing van LAA, het accountmanagement voor gemeenten en afnemers, de expertise op het gebied van adresonderzoeken, communicatie en (een gedeelte) van de juridische advisering reeds overgedragen. Wat nog resteert is de overdracht van de gegevensverwerking en daaraan gerelateerde taken. Voor de overdracht van de gegevensverwerking dient de BRP-wet te worden aangepast zodat de Minister BZK deze taak mag uitvoeren.
Rol: Migratie / Project Manager
Opdrachtgever: RviG, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Werklocatie: Hybride vorm: thuis, op locatie in Den Haag
Data intakegesprekken: Z.s.m.
Opdrachtduur: Zsm starten tot en met 25-03-2023
Optie tot verlenging: Mogelijk
Aantal uur per week: 24 uur
Richttarief: EUR 98uur exclusief BTW
Cv: Nederlandstalig Nederlandstalige CV
Sluitingsdatum: Woensdag 21 oktober 2022
[gravityform id="4" title="true" description="true"]